Rutucharya -Seasonal Regimen

Shishira Rutu – Regimen for cold & dewy seasonshishira rutu